Dania należy do tych państw, w których najwcześniej zrodził się ruch spółdzielczy. Początkowo rozwijany na terenach wiejskich, po pierwszej wojnie światowej zaczął także przenikać do miast. Jednak do dnia dzisiejszego spółdzielczość wiejska pozostaje silniejszą częścią duńskiego ruchu spółdzielczego. Rozwinęła się ona głównie w dziedzinie zaopatrzenia i zbytu oraz w przetwórstwie płodów rolnych (mleczarnie, rzeźnie itp.). Miejska spółdzielczość rozwinęła się przede wszystkim w handlu detalicznym. Jedną 7, głównych organizacji spółdzielczych działających na tym polu jest Towarzystwo Detalu H.B., które w połowie lat siedemdziesiątych było dwukrotnie większe od największego koncernu handlu detalicznego. Jego członkiem było co 2?3 gospodarstwo domowe Danii. Towarzystwo to było inicjatorem rozwoju nowoczesnego systemu w handlu detalicznym (sklepy samoobsługowe, supermarkety). Poza tym rozwinęły się spółdzielnie piekarskie, zaopatrzenia w paliwo, kantyny spółdzielcze w przedsiębiorstwach oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Jednak dominującym układem określającym charakter duńskiego ustroju społeczno-gospodarczego pozostaje układ kapitalistyczny, chroniony całym systemem państwo wo-prawnym.